Location: Borovitsy village, Rostov district of Yaroslavl region

Status: implementation
Design: 2020-2021

Construction: 2021-

Location: Ryzhkovo village, Kaluga region

Status: preliminary design
Design: 2017

Construction: -

Location: Kolomna, Moscow region

Status: preliminary design
Design: 2014

Construction: -

Location: Makaryevskaya Khergozerskaya desert, Arkhangelsk region

Status: project
Design: 2012

Construction: -